Årsmøtet i Norges Pelsdyralslag krever at Stortinget tar ansvar

03.juni, 2019

Stortinget om at det må ta fullt ansvar for fremtiden og tryggheten for våre 200 bondefamilier. Det eneste riktige må være full erstatning til bøndene, heter det i uttalelsen vedtatt av Norges Pelsdyralslags årsmøte 29. mai. Les hele uttalelsen her.

Uttalelse fra årsmøtet i Norges Pelsdyralslag 2019

Stortinget må ta ansvar for pelsdyrbøndene

For første gang i Norgeshistorien har regjeringen foreslått å legge ned en lønnsom og bærekraftig næring.

Prosessen som har ledet frem til proposisjonen har vært svak, udemokratisk og uverdig. Lovgrunnlaget baserer seg på en utdatert juridisk betenkning fra Justisdepartementet. Forslaget savner et faglig grunnlag innenfor dyrevelferd, etikk, forskning og økonomi. De siste dagers avsløringer av Mattilsynets manglende rutiner ved tilsyn av pelsdyrgårder, har svekket legitimiteten til forslaget ytterligere.
Dagens regjering har valgt å se bort ifra at stortingsvedtaket i 2017 ga pelsdyroppdretterne en berettiget forventning om å kunne videreføre driften. Forslaget fra regjeringen vil være i strid med Grunnloven og de europeiske menneskerettene. Stortinget kan ikke overse dette når det nå har fått et forslag om nedlegging på bordet.

Taperne er 200 familier. Familier som Stortinget i 2017 ble lovet en bærekraftig fremtid. Et stortingsvedtak basert på en årelang, vitenskapelig og demokratisk prosess. Et vedtak som skulle sikre god dyrevelferd. Et vedtak som skulle sikre forutsigbarhet for en næringsvei. Dersom Stortinget nå vedtar et forbud mot pelsdyrhold, er en hel næring og 200 familier ført bak lyset av Stortinget.
I departementets høringsrunde i vinter advarer et flertall av høringsinstansene mot yrkesforbud for pelsdyrbønder. Et samlet landbruk advarer mot konsekvenser for distriktslandbruket.

Regjeringen har forslått en kompensasjonsordning som dekker bare en brøkdel av de tap bøndene vil lide ved en avvikling. Erstatningsordningen baserer seg på bokførte verdier av anlegg, noe som ikke på noen måte gjenspeiler reell verdi av anleggene. Forslaget vil innebære økonomisk katastrofe for mange bønder. Bøndene fratas både kapitalen og jobben sin. Det er meningsløst at bønder skal sitte igjen med regningen for at Norge skulle få en flertallsregjering.

Det eneste riktige er at bøndene får full erstatning for de tap de lider. Full erstatning er et velkjent begrep i norsk rett når staten griper inn i nærings- og eiendomsforhold. Se til Belgia – der ekspropriasjonsrettslige prinsipper er lagt til grunn for erstatningsutmålingen i en tilsvarende sak.

Vedtaket handler om anstendighet og rettsikkerhet.

Norges Pelsdyralslag appellerer til Stortinget om at det må ta fullt ansvar for fremtiden og tryggheten for våre 200 bondefamilier.