– Behold avløsertilskuddet som i dag

19.januar, 2017

avløsertilskuddet

Regjeringens forslag til endring i avløserordningen i landbruket når det gjelder ferie og fritid får motbør, og dagens gjeldende ordning må derfor beholdes. Det var Norges Pelsdyralslag klare anbefaling under  høringen på Stortinget i dag.

 

Om avløsertilskuddet: Her er innlegget fra Norges Pelsdyralslag under høringen i dag:

Stortinget har nylig behandlet egen melding om pelsdyrnæringen, og gitt aksept for bærekraftig utvikling. Det er vi godt tilfreds med.

Pelsdyrnæringen er en naturlig del av norsk landbruk. Den er integrert, både gjennom eierskap, drift, virkemiddelbruk og ikke minst gjennom avtak av store mengder biprodukter fra slakterinæringen. Vi bidrar til levedyktige kombinasjonsbruk, levende distrikter og en konkurransedyktig kjøttproduksjon.

Pelsdyrnæringen er naturlig hjemmehørende i en landbrukspolitikk for grønn omstilling. Både gjennom å skape verdier av biprodukter, gjennom å forsyne planteprodusenter med næringsrik naturgjødsel, og gjennom produksjon av pels som er et nedbrytbart naturprodukt, er pelsdyrnæringen en del av landbrukets sirkulærøkonomi.

I 2016 var det 245 pelsdyrgårder i drift i Norge. Nær halvparten av pelsdyrbøndene driver også annen landbruksproduksjon. Pelsdyrhold er derfor en viktig tilleggsproduksjon for mange gårdbrukere. I januar 2016 var det i alt 237 foretak som oppga pelsdyr i den felles søknaden om produksjons- og avløsertilskudd. Av de 237 var det 117 som søkte om arealtilskudd i august 2015. Av disse igjen hadde 51 % også sau, 25 % hadde melkeku og 16 % hadde ammeku.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 I meldingen til Stortinget foreslås endringer i ordningen med avløsertilskudd når det gjelder ferie og fritid. Dette innebærer at tilskuddet som i dag er knyttet til ferie og fritid foreslås erstattet med andre tilskuddsordninger. Én måte å gjøre dette på er å øke husdyrtilskuddene. Som husdyrprodusenter er vi spesielt opptatt av avløserordningen.

Tilskudd til avløsning og ferie er en av de seks store og grunnleggende ordningene i jordbruksavtalen, med et budsjett på mer enn én milliard kroner. Formålet med ordningen er å legge til rette for at husdyrprodusenter skal kunne ta ferie og få ordnet fritid, i likhet med andre yrkesgrupper. Gode velferdsordninger er viktig for å sikre rekruttering til jordbruket. Ordningen har også en god fordelingseffekt, slik at både små og store bruk nyter godt av den.

Departementet begrunner forslaget med at formålet med ordningen lett kan omgås, ved at bonden ikke tar fri når hun har avløser. Norges Pelsdyralslag mener at det må kunne løses ved en tydeligere regulering og et eksplisitt dokumentasjonskrav. Videre har vi merket oss at regjeringen selv vil vurdere endringer i forvaltningen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd, (jfr. kap. 14), nettopp for å sikre forsvarlig forvaltning. Vi mener dette er en bedre løsning enn å avvikle avløsertilskuddsordningen.

Pelsdyrnæringen merker seg at regjeringen argumenterer med at produsentene skal få økt valgfrihet, og bruke tilskuddet til hva de vil. Da er tilskuddet ikke lenger en velferdsordning, slik hensikten er ment å være. Det vil føre til at bønder ikke lenger tar ut tiltrengt ferie.

Vi frykter at dette også vil gå ut over tilbudet av kompetent avløserbistand. I meldingen foreslås å opprettholde den vesentlig mindre avløserordningen for sykdom, fødsel m.v. Men når etterspørselen etter avløsere går ned, kan det etter hvert bli mangel på avløsere til å ivareta nødvendig avløsning på kort varsel ved sykdom og fødsel. Det er vanskelig å opprettholde et kompetent avløserkorps basert på en så begrenset avløserordning som departementet legger opp til.

Ikke minst er avløserordningen viktig for ivaretakelse av dyrevelferd, noe som også understrekes av forenklingsutvalget som avga sin rapport til departementet i 2016. Pelsdyrnæringen har i forbindelse med behandlingen av pelsdyrmeldingen forpliktet seg til innføring av et nytt dyrevelferdsprogram. Det er etter vår oppfatning helt avgjørende at dyrenes velferd blir ivaretatt også når bonden tar ut ferie.

Vi har også merket oss at en omlegging slik departementet foreslår vil kunne endre innplasseringen i notifikasjon til WTO, fra grønn til blå støtte. Grønn støtte er i WTOs landbruksavtale støtte som ikke har eller har bare minimale effekter på handel og produksjon. Blå støtte er en mellomkategori som blant annet omfatter støtte per dyr. En endring slik departementet foreslår vil altså være mer handelsforstyrrende enn dagens ordning. Dersom støtten kategoriseres som blå, vil Norge få færre kort å spille med i WTO-forhandlinger om landbruk.

Norges Pelsdyralslag mener at gjeldende ordning med avløsertilskudd må beholdes. Avløsertilskuddet er det beste og mest målrettede tiltak for å sikre rekruttering og god velferd både for bønder og for dyr.