Godt gjennomslag for pelsdyrnæringen i jordbruksoppgjøret

28.juni, 2017

Årets jordbruksforhandlinger er avsluttet med et godt resultat for pelsdyrnæringen i oppgjøret. I årets oppgjør ble det først ført en alminnelig forhandlingsrunde som endte med brudd, og deretter en ny runde med fordelingsforhandlinger etter at Stortinget hadde gitt en ny ramme for oppgjøret og sendt oppgjøret tilbake til partene. Den siste runden med fordelingsforhandlinger ble avsluttet mandag kveld.

pelsdyr

Norges Pelsdyralslag har fått 2 millioner kroner til etablering av dyrevelferdsprogram for mink etter årets jordbruksoppgjør.

 

 

Norges Pelsdyralslag var i år spesielt opptatt av investeringsvirkemidler og finansiering av dyrevelferdsprogrammet. NPAs innspill ble fremmet gjennom Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag. Dessuten redegjorde direktør Knut Berg for pelsdyrnæringens krav på Stortinget 24. mai, i forbindelse med Næringskomiteens høring om jordbruksoppgjøret.

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler

Norges Pelsdyralslag ba om pelsdyrnæringen må likestilles med andre produksjoner når det gjelder investerings- og bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge (IBU-midler). I Innovasjon Norges policy for landbruksvirkemidler 2017 sto det at alle søknader knyttet til pelsdyr måtte foreligges Innovasjon Norges kredittdirektør, i motsetning til det som var vanlig for andre produksjoner. Det var ikke akseptabelt for NPA.

Dette ble ryddet opp i jordbruksforhandlingene. Partene ble enige om å gi en føring for forvaltningen av IBU-midler i 2018 som innebærer at søknader om investering innen pelsdyrnæringen skal behandles på linje med andre produksjoner. Som følge av forbud mot gruppehold av mink, vil det være aktuelt å prioritere støtte til produsenter som må foreta større investeringer som følge av omlegging til drift uten gruppehold av mink.

Støtte til dyrevelferdsprogram for mink

Norges Pelsdyralslag har fått 2 millioner kroner til etablering av dyrevelferdsprogram for mink etter årets jordbruksoppgjør.

I jordbruksoppgjøret ble det enighet mellom partene om å bevilge et bidrag til Norges Pelsdyralslag på 2 millioner kroner knyttet til etablering av dyrevelferdsprogram for mink.

NPA er godt fornøyd med at jordbruket fikk gjennomslag for dette kravet i andre runde av årets jordbruksforhandlinger.

Mattilsynet har sendt forslag til dyrevelferdsprogram på høring, og innholdet i programmet er følgelig ikke helt fastlagt ennå. Vi antar imidlertid at hovedprinsippene blir som foreslått av Norges Bondelag.

Det vil være kostnader knyttet til etableringen av de ulike tiltakene som er foreslått, og tilskuddet er et godt bidrag og signal fra myndighetene.