Godt smittevern i norske pelsdyrgårder

17.november, 2020

Norges Pelsdyralslag samarbeider nært med norske myndigheter for å hindre smitte av covid-19 i norske minkbesetninger.

Etter utbrudd av covid-19 i minkbesetninger i Danmark og flere andre land har Norges Pelsdyralslag og norske myndigheter vurdert behovet for smitteverntiltak i norske minkgårder. Norges Pelsdyralslag samarbeider tett med Mattilsynet og Veterinærinstituttet om tiltak for å sikre at godt smittevern ivaretas. Det er ikke registrert smitte i noen norske besetninger.

Danske myndigheter har besluttet å avlive alle minkbesetninger i Danmark som følge av utbredt smitte, samt risiko for spredning av en mutert variant av viruset, kjent som cluster 5.

Norske myndigheter har vurdert at det ikke er nødvendig å iverksette tilsvarende inngripende tiltak som i Danmark. Norske minkgårder har gode forutsetninger for å hindre at mink blir smittet med covid-19-viruset. Den norske næringen er svært forskjellig fra den danske, med:

  •   - vesentlig færre og mindre gårder
  •   - gårdene ligger mer geografisk spredt
  •   - gårdene er i hovedsak familiedrevet, og det er få personer som er i kontakt med dyrene

Vi samarbeider med Mattilsynet og Veterinærinstituttet om å tilby alle minkprodusenter å få undersøkt mink som er selvdøde eller dyr som er syke eller skadde og som følge av det blir avlivet. Alle minkprodusenter i Norge har fått tilsendt prøvetakingsutstyr. Ved en slik overvåking kan norske minkbønder unngå å havne i en tilsvarende situasjon som i Danmark.

Overvåkingen kombineres med en ukentlig spørreundersøkelse der produsentene bes om å oppgi informasjon som er av betydning for å oppdage smitte tidlig.

Den største risikoen for å få inn smitte i minkgården er at minken blir smittet av dem som er i kontakt med dyra gjennom røkt og stell. Personer med mistanke om smitte eller som er bekreftet smittet av covid-19, har ikke tilgang til minkgårder.

Som et nytt tiltak skal personer som er i kontakt med mink testes regelmessig.

Norske pelsdyrbønder driver profesjonelt, og følger alle faglige råd og retningslinjer fra Veterinærinstituttet, Mattilsynet og øvrige helsemyndigheter. Vi og våre bønder tar smittevern på aller største alvor, og har derfor innført flere ekstraordinære tiltak for å styrke smittevernet som:

  •   - besøksforbud i gårdene (gjelder også innleid arbeidskraft i forbindelse med pelsing)
  •   - anbefaling om bruk av munnbind
  •   - streng håndheving av karanteneregler

Norges Pelsdyralslag følger smittesituasjonen svært tett, og fortsetter vårt arbeid med å sikre en trygg næring med høy dyrevelferd, til beste for bønder, dyr og samfunnet for øvrig.

Lenker til Veterinærinstituttets og Mattilsynets sider om mink og covid-19:

https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge/sporsmal-og-svar-om-koronavirus-coronavirus

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyr/mink_og_covid19.38643

Brev fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet om mink og covid-19:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/oppdrag-223-vurdering-av-mink-og-covid-19.pdf/_/attachment/inline/59882728-0527-4a40-89b1-466504bb6c36:0c6218595271c17261afb86ab21f3574c626bc27/Oppdrag%20223%20-%20Vurdering%20av%20mink%20og%20Covid-19.pdf