Norges Pelsdyralslag kritisk til forslag om endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr

22.januar, 2021

Norges Pelsdyralslag har avgitt høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet vedrørende forslag til endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr.

Endringsforslaget gjelder ordninger for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. I høringen forslår departementet en ny lovbestemmelse om at pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018, får krav på kompensasjon i form av en erstatning i samsvar med utmålingsreglene ekspropriasjonserstatningsloven. Forslaget innebærer også at pelsdyrbonden, om han ikke aksepterer statens tilbud, kan kreve at staten begjærer skjønn styrt av tingretten til fastsetting av erstatningen.

Norges Pelsdyralslag reagerer blant annet på at omfangsbestemmelsen er alt for snever, og at mange bønder dermed faller utenfor erstatningsordningen fordi de hadde et midlertidig opphold i dyreholdet den 15. januar 2018. Videre foreslår Norges Pelsdyralslag noen klare tilpasninger i loven for å sikre en riktig og rettferdig erstatning når ekspropriasjonserstatningsloven skal brukes i forbindelse med en forbudssituasjon. Det foreslås også forbedringer i loven for å sikre en effektiv erstatningsprosess, og det etterlyses tilpassede skatteordninger.

Les hele høringsuttalelsen her:

210121_Høringssvar - NPA