Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttar pelsdyrnæringa

08.januar, 2014

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter fortsatt pelsdyroppdrett og er skuffet over vedtaket som ble gjort om styrt avvikling på landsmøtet til Arbeiderpartiet i helgen.Les pressemeldingen i sin helhet her.

- Vi er skuffa over at Arbeiderpartiet går til åtak på distriktsnæringa pelsdyr.  Dette seier
  Merete Furuberg,leiar i Norsk Bonde- og småbrukarlag (NBS).  Søndag vedtok            
   landsmøtet i Ap styrt avvikling av pelsdyrnæringa.  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går mot styrt avvikling av pelsdyrnæringa. Pelsdyrhald er ei viktig distriktsnæring i fleire fylker og ein god ressursutnyttar andsynes slakteavfall. Næringa er underlagt eit strengt regelverk, og NBS meiner norsk pelsdyrnæring i det store og heile blir drive godt. 
 – Det er å retta bakar for smed når Ap med grunnlag i enkelte brot på regelverket vedtek
    å avvikla heile  næringa, seier Furuberg. – Avvik må slåast hardt ned på.   
 
Furuberg peikar på at industrielt drive pelsdyrhald, tilliks med i andre produksjonar, aukar risikoen for dårleg dyrevelferd. Tilhøva i næringa er god, og NBS er skuffa over Aps overreaksjon. 

NBS går mot styrt avvikling av pelsdyrnæringa.