Pelsdyrforskriften med endringer

29.mars, 2017

Pelsdyrforskriften i endring: Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift  om hold av pelsdyr.

Pelsdyrforskriften i endring: Mattilsynet skal følge opp stortingsmelding 8 (2016-2017) om pelsdyrnæringen og Stortingets vedtak om en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen gjennom å foreslå endringer i forskrift om hold av pelsdyr.

Stortingsmeldingen om pelsdyrhold omtaler blant annet krav som skal forebygge feil beinstilling hos rev, samt strengere krav til dokumentasjon på hvordan avlsdyr velges ut, fôring av avlsdyrene og bruk av aktivitetsobjekter.

Mattilsynet bes også om å vurdere behov for presiseringer i forskriften som gjelder bruk av nakketang og utforming av skjul til rev. Videre bes Mattilsynet om å utforme et forbud mot gruppehold av mink med unntak for produsenter som oppfyller gitte krav i et dyrevelferdsprogram. Dette dyrevelferdsprogrammet skal utarbeides av Norges Bondelag til i samråd med Norges Pelsdyralslag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Departementet ønsker å motta Mattilsynets forslag til endringer i forskriften innen 1. mai 2017.

Les mer på Mattilsynets hjemmesider