Ingen av prøvene fra mink påviste MRSA

26.april, 2017

MRSA-overvåkingen hos dyr i Norge i 2016, viser svært lav forekomst av MRSA. Det ble kun påvist MRSA i en svinebesetning, og ikke i noen av prøvene fra mink som ble undersøkt. MRSA er en bakterie som er resistent mot antibiotika og kan spre seg fort i grisehus.

 

MRSA og hyppighet

MRSA forkom kun hos en svinebestening, ikke hos en eneste mink. Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land i de siste 10 årene, men det registreres en tendens til avflatning av hyppighet i noen land.

Antibiotika og resistens

Antibiotika er samlenavnet på de medikamentene vi bruker i kampen mot bakterier. Et antibiotikum kan drepe bakterier, eller de kan svekke dem så mye at kroppen selv klarer å kvitte seg med bakteriene. Bakterier kan utvikle nye egenskaper ved at genene forandres på en slik måte at de blir motstandsdyktige mot enkelte typer antibiotika. Bakteriene har da utviklet resistens, og behandling med det aktuelle antibiotikum vil ikke ha den tilsiktede effekten.

Diagnostikk


Prøver av syke dyr tas fra infisert hud/sår. Ved prøvetaking av friske dyr tas det prøver fra neseslimhinnen, eller fra huden bak ørene eller innsiden av lårene (varierer mellom dyrearter) . Det kan også tas støvprøver fra miljøet hvor dyrene oppholder seg.

Analyse foregår ved dyrkning og resistensbestemmelse, og ved å påvise genet som koder for meticillinresistens i mistenkte bakterieisolater.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for antibiotikaresistens hos bakterier fra fôr, dyr og mat.

Les mer om undersøkelsen