Uttalelser fra årsmøtet i pelsdyrnæringen

01.juni, 2017

Pelsdyrnæringen har i dag sitt årsmøte på Gardermoen og har vedtatt to uttalelser med overskriftene «Konkurransedyktig produksjon av rev» og «Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd».

 

Konkurransedyktig produksjon av rev

Norges Pelsdyralslag krever konkurransedyktige rammebetingelser for produksjon av rev. Norske bønder må ha tilnærmet samme rammebetingelser som våre konkurrentland. Særnorske krav som ikke er forskningsmessig begrunnet, må avvises.

Fra 2015 måtte alle oppholdsenheter for rev ha godkjent skjul, samt frostfritt vannanlegg. Investeringskostnader for en produsent med en gjennomsnittlig revegård kunne beløpe seg til nær en halv million kroner. Fra 2018 trer nye forskriftsbestemmelser om burløsninger i kraft, som også krever investeringer.

Etter Stortingets behandling 10.januar 2017 skal forskriftene igjen revideres. Norges Pelsdyralslag vil arbeide for å sikre en bærekraftig utvikling og advarer mot flere særnorske krav som vil bety store investeringskostnader for reveprodusentene.

Vi er glad for at Stortingets Næringskomite støttet opp om den praksis for skjul som er etablert etter at krav ble obligatorisk for alle i 2015. Krav om unødvendige ombygginger vil føre til at norske produsenter av rev blir utkonkurrert av utenlandske produsenter. En slik utvikling mener vi samlet sett vil føre til dårligere dyrevelferd for pelsdyrene.

Norges Pelsdyralslag viser til at alle produsenter av rev skal WelFur-sertifiseres. I WelFur-systemet vurderes hvert enkelt dyrehold basert på anerkjente, vitenskapelige velferdsindikatorer.

Norges Pelsdyralslag ønsker en pelsdyrnæring med bærekraftig utvikling, og da må også rammebetingelsene legges til rette for dette. Norges Pelsdyralslag vil bidra til gode utviklingsmuligheter og ordninger for produsentene, samtidig som man sikrer nasjonale rammer for en bærekraftig utvikling.

Norges Pelsdyralslag mener en god dyrevelferd basert på forskning og gode erfaringer er veien å gå for å sikre revenes velferd, også i fremtiden.


Pelsdyrnæringen innfører ny standard for dyras velferd

Pelsdyrnæringen har de senere årene vist at den er en næring som kontinuerlig fornyer seg, og forbedrer seg til beste for dyra og produsentene. Etter turbulente år og mye venting på viktige avklaringer gjennom arbeidet med NOU, pelsdyrmelding og politisk behandling, fikk pelsdyrnæringen 10.januar 2017 vedtak i Stortinget om at næringen skal ha en bærekraftig utvikling.

Norges Bondelag fikk ansvar for å utarbeide forslag til nytt dyrevelferdsprogram, og programmet har lagt grunnlag for og tydeliggjøring av en enda bedre dyrevelferd. Hovedprinsippet i dyrevelferdsprogrammet vil gjøre det enklere å være seriøse produsenter, og vanskeligere å være useriøse.

Dyrenes velferd har alltid vært en prioritert oppgave for næringen. Det har gitt gode resultater, blant annet slik det ble vist høsten 2016 gjennom internkontrollen av 490.000 mink i Rogaland, der 99,903 % av dyrene var friske og uten skader. Mattilsynets årsrapport for 2016 viser også at næringen har hatt en klar nedgang i antall regelbrudd.

Det nye dyrevelferdsprogrammet løfter dette arbeidet ytterligere. WelFur-sertifiseringen som nå innføres, er brukt som et solid utgangspunkt i arbeidet med programmet, fordi dyrevelferdsindikatorene er fremkommet gjennom forskning for å sikre dyras velferd og helse.

Dyras velferd skal sikres gjennom god oppstalling, godt fôr og kunnskap som er basert på valid forskning og produsentenes kunnskap og erfaringer. Norske pelsdyrbønder skal være best i verden på dyrevelferd, samtidig som næringen i likhet med andre, må sikres gode og forutsigbare rammebetingelser. Stortinget vedtok bærekraftig utvikling for næringen, og i det må det forutsettes rammebetingelser som er konkurransedyktige med land vi sammenlikner oss med.

Høy velferd skal alltid være vår standard, og målrettet arbeid med kompetansebygging, opplæring og oppfølging skal videreføres og følges opp tett for å sikre dyra best mulig.

Det nye dyrevelferdsprogrammet Norges Bondelag har utarbeidet og lagt fram, legger til rette for enda grundigere opplæring og oppfølging av produsentene, og enda tettere oppfølging av dyra, for å ivareta hvert dyrs velferd og helse. Gjennom elektronisk journalføring og felles styringssystemer, vil både Norges Pelsdyralslag, som administrator av programmet, hver produsent, de privatpraktiserende veterinærene og Mattilsynet ha best tenkelig oversikt. Næringen vil kunne utarbeide statistikker, både med tanke på dyrehelse og eventuelt skadeomfang. Det vil gi en systematikk som nettopp har som formål å få fram fakta om de reelle forholdene løpende, i den enkelte driftsenhet. Dyrevelferdsprogrammet vil være vår nye standard for arbeid med dyrenes velferd – med klare retningslinjer og god og tett oppfølgning.

Vi er stolt av at vi går foran i arbeid med dyrevelferd. Til beste for dyra, og til beste for stolte pelsdyrbønder.