Veterinærtjenesten

08.januar, 2014

Mattilsynet er det offentlige tilsynsorganet for pelsdyrnæringen. Tilsynet  kommer på både varslede og uanmeldte tilsyn. På sine nettsider (2016) sier Mattilsynet at “Næringen har vært omstridt i det siste, men inntrykket er at det gjennomsnittlige nivået når det gjelder dyrevelferd er blitt gradvis bedre.”

Veterinærtjenesten gjør 3 - 5 obligatoriske veterinærbesøk årlig

I tillegg til Mattilsynets kontroller innførte næringen i 2011 sin egen “Helsetjeneste for pelsdyr” som en del av sertifiseringsordningen. Den innebærer at pelsdyrgården skal knytte til seg en veterinær som skal utføre tre til fem årlige besøk. Omlag 100 veterinærer er tilsluttet ordningen.

Det arbeides aktivt med forebyggede tiltak mot sykdom. Når det oppstår sykdom og skader tas dyra umiddelbart hånd om og nødvendige tiltak iverksettes.
Bur med syke eller skadde dyr merkes.

Plasmacytosetesting

Plasmacytose er en smittsom virussykdom på mink. Sykdommen overvåkes gjennom et testprogram der oppdretterne sender inn blodprøver til analyse flere ganger i løpet av året. Prøvene blir analysert ved næringens eget laboratorium.

 

veterinærtjensesten     veterinærtjenesten