Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) rapporten fra 2008

08.januar, 2014

cc

VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har vurdert velferd for pelsdyr og risikoen for stress og lidelse knyttet til avliving av disse dyrene. Faggruppen mener at velferden for rev og mink blir godt ivaretatt.

Som bakgrunn for VKMs vurdering er det laget en utredning om velferd for pelsdyr. Denne ble utført av eksperter ved Universitet for miljø og biovitenskap.  VKM satte videre ned en ad hoc-gruppe for å svare på spørsmålene knyttet til spørsmålene om stress og lidelse ved avliving av dyrene. Dette har lagt grunnlaget for risikovurderingen fra VKMs faggruppe.

Når det gjelder velferd for rever, konkluderer faggruppen med at denne blir bra ivaretatt i standard produksjonsmiljøer der man følger gjeldende regelverk. Dette gir ikke synlige lidelser for et gjennomsnittlig dyr sammenlignet med andre husdyr. Det er likevel muligheter for å endre både hus og håndteringsrutiner som kan gjøre forholdene enda bedre for revene.

Når det gjelder velferden for mink, konkluderer faggruppen med at risikoen for at dyrene skal lide i et standard produksjonsmiljø er lav. Der er imidlertid også her forbedringsmuligheter både med hensyn til hus og håndtering av dyrene.

Kravene til gulvarealer for pelsdyr blir diskutert i rapporten. Økt plass kan gi mulighet for mer lek for både rev og mink, og dette tyder på bedret velferd. Mer plass gir også mulighet til å etablere et mer variert miljø, noe som kan stimulere både fysisk og psykisk.

Link til VKM rapporten